Skip to main content

CSS Design - Σχεδιάστε χωρίς <table...>

Σε προηγούμενη ανάρτηση αναφέρθηκε το πώς τα tags <div...> και <span...> μπορούν να αντικαταστήσουν σχεδόν κάθε html tag. Αν κοιτάξουμε μάλιστα στο Internet, θα βρούμε πολλά βιβλία που λένε πώς να φτιάχνουμε site χωρίς html πίνακες. Πώς γίνεται αυτό; Είναι στ' αλήθεια εφικτό;

Έστω ότι θέλουμε να φτιάξουμε το παρακάτω design για μια σελίδα:

Για να το δημιουργήσουμε με <table...> θα χρησιμοποιήσουμε τον παρακάτω κώδικα:

<table>
<tr><td colspan="2">ΚΕΦΑΛΙΔΑ</td></tr>
<tr><td>ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ</td><td>ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ</td></tr>
<tr><td colspan="2">ΥΠΟΣΕΛΙΔΟ</td></tr>
</table>

Όπως βλέπουμε λοιπόν, για να δημιουργήσουμε έναν πίνακα HTML χρειαζόμαστε τουλάχιστον 6 tags(3 τα table,tr και td και άλλα 3 που κλείνουν τα προηγούμενα).

Το παραπάνω παράδειγμα είναι απλό. Σκεφτείτε, όμως, πως στη sidebar συνήθως βάζουμε εργαλεία όπως κώδικα Javascript, Φόρμες για σύνδεση του χρήστη και πολύ πιθανόν αυτά να τα προσαρμόζουμε χρησιμοποιώντας tables. Κι αν έχετε δημιουργήσει κάτι τέτοιο, ή έστω προσπαθήσει να το καταφέρετε, θα δείτε πως δεν είναι δύσκολο, αλλά είναι σίγουρα δυσανάγνωστο. Άρα τι κάνουμε;

Χρησιμοποιώντας το tag <div...> και λίγο CSS, μπορούμε να δημιουργήσουμε τον παρακάτω κώδικα που πραγματοποιεί ακριβώς το ίδιο design:

<div id="header" style="clear:both;">ΚΕΦΑΛΙΔΑ</div>
<div id="wrapper">
<div id="sidebar" style="float:left;">ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ;</div>
<div id="content" style="float:right;">ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ</div>
</div>
<div id="footer" style="clear:both;">ΥΠΟΣΕΛΙΔΟ</div>

Σε κάθε div έχει οριστεί ένα id και ένα style. Ας ξεκινήσουμε από μέσα προς τα έξω.

Το float:left;, δίνει στο div-sidebar την ιδιότητα να εμφανίζεται αριστερά στη σελίδα.

Το float:right;, δίνει στο div-content την ιδιότητα να εμφανίζεται δεξιά στη σελίδα.

Το clear:both;, δίνει στα div-header και div-footer την ιδιότητα να μην επιτρέπουν σε αντικείμενο με ιδιότητα float να υπάρχει αριστερά ή δεξιά τους. Έτσι καταφέρνουμε τα div-sidebar και div-content να βρίσκονται ανάμεσα στο div-header και div-footer και όχι κάπου διάσπαρτα στη σελίδα.

Πειραματιστείτε με τον παραπάνω κώδικα και θα καταλάβετε σίγουρα περισσότερα!


Παρατηρήσεις
  • Για να είστε σίγουροι πως το design που θα φτιάξετε, θα εμφανίζεται σωστά σε όλες τις αναλύσεις, υπάρχουν δύο λύσεις.
    1)Μπορείτε να ορίσετε width και height του κάθε div χρησιμοποιώντας ποσοστά πχ. width:30% ή height:90%.
    2)Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για στάνταρ διαστάσεις, διαστάσεις λίγο μικρότερες από τη μικρότερη σύγχρονη ανάλυση,ή τουλάχιστον την πιο διαδεδομένη, η οποία, τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, είναι 1024Χ768. Οπότε υπολογίστε ένα μέγιστο width περίπου 900px.
  • Ο παραπάνω κώδικας CSS προβάλλεται σωστά σε όλους τους φυλλομετρητές(πχ. Opera,Firefox, IE 6,IE 7 κτλ). Όταν όμως βασίζεστε σε CSS να προσέχετε αν αυτά που γράφετε υποστηρίζονται από όλους τους φυλλομετρητές(αν σας ενδιαφέρει καθολική υποστήριξη). Αλλιώς, το site σας μπορεί να προβάλλεται σωστά σε IE 7 αλλά όχι IE6 ή IE8RC1.

Comments

Popular posts from this blog

Drupal: Status report problem: HTTP request status fails

Some of you may have encountered this problem in some cases. In "Status Report" page, accidentally appears the error below:

HTTP request status   FailsYour system or network configuration does not allow Drupal to access web pages, resulting in reduced functionality. This could be due to your webserver configuration or PHP settings, and should be resolved in order to download information about available updates, fetch aggregator feeds, sign in via OpenID, or use other network-dependent services.
What I did, was to recheck that my webserver had access to internet. Of course it had! The problem exists mostly when there is no information to resolve the domain name used with the local ip address of the webserver. This means that an error occurs in the entries of the DNS server.

In cases where DNS server is not existant(ex. local testing environment) all you have to do is inform the /etc/hosts file. For example if you use the domain http://www.example.local/ and your local ip addr…

Drupal: Allow registrations through Invite or Referral modules only

The Invite module provides invitations from existing users to their contacts. The Referral module, in contrary, creates a special URL for each existing user, which can be found in each user's profile, and allows new user registration. Even though, these two modules seem to provide the same functionality, they don't (and they shouldn't). Invite module, provides a mechanism for a site administrator to limit new registrations to "Invitations only". Referral module doesn't provide any of this functionality. Some users have requested the Invite module and Referral module to join in one module. Until now, there isn't anything to that direction. Wouldn't it be great though if there was a solution to limit drupal registration to referral or invitation only? Copy the functions below to a refinvite.module file in your sites→all→modules→refinvite folder and enable the module. Then go to http://<your-address-here>/admin/user/settings and enable the new …

Override the default Opigno LMS navigation menu

I recently used Opigno LMS for a client's project. It's actually a LMS distribution of Drupal. It supports WebEx meetings, Lessons, even PDF Certificates after you complete a Course. In my case though I needed Lessons but no PDF Certificates. Disabling the proper apps/modules wasn't anything out of the ordinary Drupal procedure. What was lacking though was a way to override the main menu to not display the My Achievements item.My Achievements is enabled as long as the Opigno Quiz App (@see Lessons above) is enabled and no hook exists to override this functionality. To disable it I had to create a custom theme using the Platon theme as a base (Platon is the default theme of the Opigno LMS) and copy 3 functions of Platon's template.php file to my theme's template.php with the proper modifications to get what I wanted.See the code below...